Kerkenraad Voorhofgemeente Kerkenraad Voorhofgemeente
De Algemene Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: voorzitter, scriba, ouderling-kerkrentmeesters, taak- en wijkouderlingen, diakenen en pastores.

De Kleine Kerkenraad bestaat uit de voorzitter, scriba, pastores en de voorzitters van de vier taakgroepen.
De Algemene Kerkenraad vergadert in de regel tweemaandelijks. Wanneer er voldoende bespreek- en beslispunten zijn, kan de kerkenraad vaker bijeenkomen.

De Algemene Kerkenraad houdt zich nadrukkelijk bezig met de hoofdlijnen van het beleid. Op de agenda staan onderwerpen van algemene aard die gezamenlijke bezinning en bespreking nodig hebben of waarover besluitvorming noodzakelijk / gewenst is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen mits minstens de helft van het aantal ambtsdragers aanwezig is.

Hieronder een overzicht van de Algemene Kerkenraad
 
Voorzitter:
Tim van Beek
Voorzitter@voorhofkesteren.nl
Ouderling
Scriba:
Jaap Kalsbeek 
Scriba@voorhofkesteren.nl
Ouderling
Pastoraat
Willeke de Jongh
Carina Kersten
Mientje Weijman
 
Pastoraat@voorhofkesteren.nl
Ouderling
Ouderling
Ouderling
Administratie en Beheer
Jan Roelofsen
Kees Olthoff
AenB@voorhofkesteren.nl
Voorzitter Kerkrentmeester
Secretaris Kerkrentmeester
Liturgie en Eredienst
Aleke van Vuren
eredienst@voorhofkesteren.nl
Ouderling
Diaconie:
Marcel van Doodewaard
Niels van Andel
Ad Buizer
Fred Ivens
Coby van Beek
Marjan Roelofsen
Annemarie van Eck
diaconie@voorhofkesteren.nl
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Werelddiaken
Diaken
Diaken
Diaken
terug