Geschiedenis Geschiedenis
Protestantse gemeente De Voorhof
De Protestantse gemeente de Voorhof is voortgekomen uit de gefedereerde Samen-op-Weg gemeente, bestaande uit de Gereformeerde Kerk Kesteren en de Hervormde Gemeente Emmaüs te Kesteren. In september 2004 is het principebesluit genomen om te gaan fuseren en zo een officiële Protestantse Gemeente te worden. Het verzoek werd ingediend bij de Classis. Vanwege de plannen in een aantal aanliggende gemeenten zijn er nieuwe grenzen vastgesteld (de Gereformeerde Kerk vervulde een streekfunctie). De Protestantse gemeente Kesteren e.o. omvat officieel de volgende dorpen:  Kesteren, Opheusden, Ochten en IJzendoorn, Lienden en Ommeren en kent ook een flink aantal leden in Dodewaard en andere dorpen.

Historische terugblik
Gereformeerd
Begin 1971, toen de Gereformeerde Kerk van Randwijk en Heteren definitief vacant dreigde te gaan, werd contact gezocht met de Gereformeerde Kerk van Zetten om de mogelijkheden tot samenwerking na te gaan. Door de toenmalige clasis Arnhem werd hierbij tevens betrokken het 'probleem' van het gebied rond Kesteren, Ochten en Lienden. Dit was in feite een 'witte plek' dat tot het kerkelijk gebied van Rhenen behoorde. In de laatste vergadering van een geformeerde stuurgroep (april 1971) werd uiteindelijk besloten tot de stichting van een Gereformeerde Kerk "Streekgemeente Midden-Betuwe". Deze streekgemeente had de globale indeling Oost en West Oost voor het gebied rond Zetten, Heteren en Randwijk en West voor het gebied van De Voorhof (waarvan de eerste paal op 3 december 1981 de grond in ging en waarvan de oplevering plaats vond op 14 oktober 1982).

Hervormde Gemeente "Emmaüs
Op 27 juni 1974 is de Hervormde Buitengewone Wijkgemeente In Wording te Kesteren ontstaan. Zo'n 150 volwassenen uit de Ned. Hervormde Kerk (De Dorpskerk) voelden zich daar niet meer thuis en richtten de Buitengewone Wijkgemeente op en zochten aansluiting bij de Streekgemeente. Op 12 februari 1979 verleende de Hervormde Synode toestemming tot het voeren van de naam Hervormde Gemeente Emmaüs. Sedert september 1974 is een samenwerkingsverband aangegaan in een SOW structuur.

Zo'n 20 jaar lang verliep de samenwerking tussen Oost en West goed,natuurlijk waren er wel eens problemen, maar waar zijn die niet. Toch kwamen er in toenemende mate signalen dat, om uiteenlopende redenen, het 'samenwerkingsverband' Streekgemeente Midden-Betuwe / Emmaüs niet meer aan de in het verleden geformuleerde doelstellingen èn gestelde wensen en eisen, zou voldoen. Te noemen zijn de organisatiestructuur, cultuurverschillen tussen Oost en West (in Oost betrof het alleen de Gereformeerde kerk en in West was er sprake van een SOW gemeente), en de groei met name in West waardoor de betrokkenheid met de andere wijk minder gevoeld werd.

In 1995 is een werkgroep in het leven geroepen die onder de titel "Samen verder..... maar dan anders" een rapport heeft opgsteld. Mede door de gebouwenproblematiek in Oost (daar waren 3 kerkgebouwen) en het feit dat men in West verder in het SOW traject wilde, werd het traject van verzelfstandiging van beide wijken versneld opgepakt. In september 2001 is de verzelfstandiging van beide wijken een feit geworden.

In 2004 is, na de landelijke fusie, ook plaatselijk de route gevolgd richting een volledige fusie.

Uiteindelijk is op 8 maart 2006, na de bidstond voor gewas en arbeid, tijdens een bijzondere gemeenteavond, ten overstaan van notaris Rang uit Zetten, de fusieakte getekend. Vanaf dat moment zijn wij officieel een Protestantse Gemeente.
 
terug