Diaconie Diaconie
De ambtsgroep Diaconie bestaat momenteel uit 7 diakenen en 2 diaconale medewerkers. De diakenen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een werelddiaken.

Doelstelling en taken
Doelstelling van de diaconie is om diaconaal te handelen in de samenleving en in de eigen gemeente. Dit omvat: delen wat haar aan gaven geschonken wordt, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Diakenen werken mee aan de eredienst, o.a. bij de viering van de Maaltijd van de Heer. In de regel verzorgen zij de afkondigingen en ook kunnen ze een rol krijgen in de gebeden. De taken van de diaconie kunnen als volgt worden verwoord:
  • Bescherming bieden, bijstand verlenen, oog en oor hebben
  • Opsporen van stille armoede, verlenen van stille hulp, aandacht geven aan vluchtelingen / asielzoekers en ouderen. Voor de medemens ver weg is er aandacht voor de georganiseerde projecten van Kerk in Actie, maar ook voor projecten die door gemeenteleden worden aangedragen. Dit heet werelddiakonaat.
  • De gemeente toerusten en stimuleren om aan diaconale taken mee te werken
  • Informatie geven over maatschappelijke thema's, zoals asielproblematiek, verslaving, armoede, milieu, zorg, nieuwe wetten en sociale voorzieningen
  • Beheer en inzameling van gelden die voor dit alles nodig zijn. Naast de zondagse diaconiecollecte kunnen extra acties gehouden worden aansluitend op de actualiteit.
Werelddiaconaat 
Doel van het werelddiaconaat is solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld; wereldwijd. In De Voorhof wordt het buitenlandse diaconale werk gecoördineerd door de werelddiaken.
 
Jaarlijks wordt, tezamen met de actie Kerkbalans aan de gemeenteleden een bijdrage gevraagd voor  het werelddiaconaat. Het grootste deel van de ontvangen gelden (ca.80%) wordt besteed aan projecten van Kerk in Actie. Op aangeven van de werelddiaken wordt door de diaconie een keuze gemaakt uit de lopende en geplande projecten van Kerk in Actie. De overige, ca. 20% van de ontvangen gelden worden besteed aan projecten waarbij een gemeentelid betrokken is. Het is mooi en stimulerend om direct terugkoppeling te krijgen van het betreffende gemeentelid. Deze projecten worden aangeduid als ‘eigen projecten’.

De diaconie werkt aan de hand van een werkplan dat jaarlijks wordt bijgewerkt.

Voorzitter:    Marcel van Doodewaard
Secretaris:    Niels van Andel
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met: diaconie@voorhofkesteren.nl

 
terug