Vacature predikant Vacature predikant
De beroepingscommissie is samengesteld, de gemeenteleden zijn geraadpleegd over de op te stellen profielschets en de beroepingscommissie is op dominee-date geweest.
Er is inmiddels het een en ander aan informatiemateriaal geproduceerd, zoals de Voorhof-informatiefolder, het Voorhof-ABC en het introductiefilmpje. En natuurlijk is er de vacaturetekst.
Ook heeft de kerkenraad de profielschets opgesteld. Verder kan er belangstelling zijn voor het beleidsplan en de 'witte organisatie map'.
Tijdens de gemeenteavond en gemeenteochtend konden wensen kenbaar gemaakt worden met betrekking tot de nieuwe predikant. Deze wensen zijn verwerkt in de profielschets. De kerkrentmeesters zijn druk aan het rekenen geweest om te kunnen bepalen wat de taakomvang van de nieuwe predikant kan worden. Vanuit 'Utrecht' is goedkeuring gegeven voor een taakomvang van 0,6 fte. De beroepingscommissie kan nu echt aan de slag.

De beroepingscommissie is op 'dominee-date' geweest bij de PKN op 19 januari in Utrecht. Drie leden van de commissie waren welkom voor een kennismaking in de vorm van een speed-date met proponenten (afgestudeerde theologen die nog niet verbonden zijn aan een gemeente).
Het was een mooie ervaring en tegelijk een zinvolle oefening om met negen aanstaande dominees heel kort in gesprek te gaan. Heel kort wil zeggen: drieëneenhalve minuut per persoon. Wellicht komt daar nog een vervolg uit voort.

Tot 21 maart konden kandidaten reageren op de vacature voor een predikant voor De Voorhof. Daarna gaat de beroepingscommissie alle binnengekomen brieven lezen en beoordelen. Welke kandidaten passen het best bij De Voorhof? En welke daarvan passen het best 'in' het profiel dat door de kerkenraad is opgesteld? Als die keuze gemaakt is op basis van de brieven, zullen er afspraken gemaakt worden om elkaar wat beter te leren kennen door het aangaan van gesprekken. Een boeiend proces!

Het wordt met het verstrijken van de tijd steeds spannender. De brieven van de kandidaten zijn gelezen en besproken. Daaruit is een selectie voortgekomen van kandidaten die uitgenodigd zijn voor een eerste kennismakingsgesprek. Aan die gesprekken is een zaterdag en een vrijdagavond besteed. De gesprekken zijn grondig geëvalueerd en ook daaruit is een selectie voortgekomen. Inmiddels is het ‘horen’ begonnen: het bijwonen van kerkdiensten. Dat is immers een van de belangrijke onderdelen van het predikantschap. Na het ‘horen’ volgen de vervolggesprekken, als het goed is. Dan wordt de kring van kandidaten steeds kleiner. 
De beroepingscommissie is een paar keer op stap geweest om een kerkdienst van een kandidaat bij te wonen. In het beroepingsjargon heet dat  het ‘horen’ van een kandidaat. Dat waren mooie ervaringen, gevolgd door boeiende gesprekken. Inmiddels is de tijd aangebroken dat de beroepingscommissie verslag gaat uitbrengen van de gevolgde procedure aan de kerkenraad; dat zal zijn op woensdag 30 mei. Ook dat is een belangrijke en noodzakelijke stap in het beroepingsproces. Wat daarna de volgende stap wordt, kunt u binnenkort lezen op deze website en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Op 30 mei heeft de beroepingscommissie verslag uitgebracht aan de kerkenraad van het traject dat zij gevolgd heeft bij het zoeken naar een nieuwe predikant voor De Voorhof. Na een inleiding over de voorbereidingen en de werkwijze wordt verslag gedaan van het tijdpad. Er wordt verteld wat er van dag tot dag is gedaan door de beroepingscommissie. Het plaatsen van de advertentie en het informatiemateriaal, het ontvangen, lezen en selecteren van de sollicitatiebrieven, de gesprekken met bijbehorende selectie van kandidaten, het ‘horen’ met daaropvolgende gesprekken en tenslotte de unanieme keuze van de beroepingscommissie voor één kandidaat. Na het uitbrengen van het verslag heeft de kerkenraad de mogelijkheid vragen te stellen over of bezwaar te maken tegen de door de beroepingscommissie gevolgde procedure. Aangezien er geen bezwaren worden ingebracht, kan de kandidaat aan de kerkenraad worden voorgesteld: dominee Marieke Muijen. Na een geanimeerd kennismakingsgesprek van kerkenraad en kandidaat besluit de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie over te nemen en dominee Marieke Muijen kandidaat te stellen tijdens de gemeentevergadering op donderdag 7 juni.

Op 7 juni wordt tijdens de gemeenteavond door de kerkenraad ds. Marieke Muijen kandidaatgesteld om de vacature voor predikant van De Voorhof te vervullen. Na opening en inleidende woorden van de voorzitter van de kerkenraad wordt door de beroepingscommissie verslag gedaan van de gevolgde procedure die heeft geleid tot het advies aan de kerkenraad om ds. Marieke Muijen kandidaat te stellen. Hierna hebben gemeenteleden de mogelijkheid vragen te stellen over de gevolgde procedure. Nadat de vragen beantwoord zijn, wordt ds. Marieke Muijen, vergezeld van haar echtgenoot, verwelkomd en stelt zij zich uitgebreid voor. Hierna wordt de gemeenteleden de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan deze kandidaat en aan haar echtgenoot. Als ook deze vragen zijn beantwoord, volgt een schriftelijke stemming of men wel of geen beroep uit wil brengen op ds. Marieke Muijen. Een overweldigende meerderheid van meer dan 97 procent is voor het uitbrengen van het beroep. Dit zal worden afgekondigd op zondag 10 juni en vermeld worden op de nieuwsbrief, behorende bij deze zondag. Na deze bekendmaking volgen vijf dagen waarin gemeenteleden de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure van het beroepingstraject. Wanneer geen bezwaren worden ingebracht, of bezwaren ongegrond worden verklaard dan wel opgelost, kan op vrijdag 15 juni beroep worden uitgebracht op ds. Marieke Muijen.

Omdat er geen bezwaren zijn ingebracht is de beroepingsbrief op vrijdag 15 juni nog bezorgd en kan vervolgens worden gemeld dat in de kerkdienst van 17 juni is afgekondigd dat ds. Marieke Muijen het beroep dat op haar is uitgebracht 'van harte en met vreugde' aanvaardt.
 
terug