Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan Voorhofgemeente 2023 - 2027
Voor de komende jaren is dit het visie en beleidsdocument van Protestantse Gemeente De Voorhof. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Visie
De Protestantse Gemeente De Voorhof is een open en veelkleurige gemeente die niet alleen een kerk wil zijn voor de eigen leden (binnen) , maar ook een kerk die volop staat en meedoet in de samenleving (buiten).
Open en veelkleurig wil zeggen dat mensen met verschillende achtergrond, leeftijd en geloofsovertuiging zich thuis voelen, omdat we elkaar op waarde schatten. De uitdaging blijft om hierin de jongere generaties te laten participeren.
Woorden die ons inspireren zijn: Hoop en vertrouwen, bezinning op liefde, genade en zegen. We willen in gesprek blijven over de betekenis van de Bron van Leven die in God, in Jezus en in de Bijbel gevonden kan worden.

De mensen ervaren een diepe verbondenheid met elkaar die zich uit in omzien naar elkaar en persoonlijke aandacht voor elkaar. De Voorhofgemeente stimuleert de ontmoeting met elkaar in informele sfeer, maar ook in gespreksgroepen waar je leert van elkaar, zowel in plaatselijk als in regionaal verband. Voorop staat dat iedere mening uitgesproken mag worden, waarbij we elkaar in onze waarde laten. Verschillende meningen kunnen een goed startpunt zijn om met elkaar in gesprek te gaan. De veelkleurigheid daagt ons uit om te groeien aan elkaar.
De zondagse kerkdienst is het moment bij uitstek waar we samen ons geloof vieren in zang en muziek, woord en beeld. In open en toegankelijke diensten wordt het grote verhaal van God dicht bij de mensen gebracht.

De Voorhofgemeente wil midden in de samenleving staan met liefde voor mensen die op onze weg komen. Dienstbaar zijn om daar te zijn waar we nodig zijn, dichtbij en ver weg. Wij geloven dat we met liefde en rechtvaardigheid de wereld een betere plek kunnen maken. Dat gebeurt door particuliere initiatieven en projecten in binnen en buitenland te ondersteunen in geld en goederen, de maatschappelijke discussie niet uit de weg te gaan en door de deur te openen voor mensen die nieuw zijn in ons land en onze omgeving en hier hun weg zoeken.

Samenvatting
Protestantse Gemeente De Voorhof
is een open en veelkleurige gemeente
die in hoop en vertrouwen vanuit de Bijbelse Bron
een diepe verbondenheid met elkaar voelt,
samen het geloof wil vieren,
met ruimte voor verschillende beleving;
die met liefde en in dienstbaarheid open staat naar de samenleving
en zich sterk maakt tegen onrecht dichtbij en ver weg.


Beleidspunten
Vanuit de verschillende rondes van gemeentebijeenkomsten en een digitale enquête zijn verschillende geloofswoorden voor de visie naar voren gebracht en beleidspunten voor de komende periode. Enkele beleidspunten zijn al in werking gesteld, aan andere punten wordt in de komende jaren gewerkt.
We hebben gewerkt vanuit de vier categorieën: Kerkgebouw – Kerk en wereld – Kerk-zijn – Kerkdienst.

Kerkgebouw
 • Opnieuw indelen van de kerkzaal omdat het aantal kerkgangers minder wordt Er is een mobiele wand geplaatst, waardoor de ruimte deelbaar wordt.
 • We zetten ons in om de ruimte meer te verhuren en flexibel te gebruiken.
 • Er wordt naar gestreefd om minstens 2x per jaar een tentoonstelling in te richten en om een aantal keer een concert of voorstelling in de kerkzaal te organiseren.
 • Ook naar de andere ruimtes wordt gekeken of de toegankelijkheid van het kerkgebouw kan verbeteren met het doel om meer ‘kerk naar buiten’ te zijn.

Kerk en wereld
 • We zetten in op meer de publiciteit te zoeken via verschillende media-kanalen. Zowel voor activiteiten als om te laten zien wie en wat wij zijn. Het is goed om activiteiten af te stemmen met VIS, TOV en Podium De Vlam in Rhenen.
 • Naast ‘gewone’ kerkdiensten organiseren we bijeenkomsten en vieringen met en voor mensen met verschillende achtergronden, zoals het drugs- en straatpastoraat in Amsterdam, statushouders in de omliggende burgerlijke gemeenten, mensen met een beperking, tevens met de Protestants Christelijke school in Kesteren.
 • De diaconie steunt particuliere projecten in binnen en buitenland.
 • Het predicaat ‘Groene kerk’ blijven we omarmen. Daarvoor zullen we ons inzetten om steeds meer ecologische verantwoorde producten te gebruiken en oplossingen te bedenken om verantwoord om te gaan met energie.

Kerk-zijn
 • De ontmoeting in kleinere groepen voor sociale en verdiepende contacten. Te denken is aan gespreksgroepen, eetgroep, koffieochtend en dergelijke.
 • Er wordt veel voor de oudere gemeenteleden gedaan, maar het is de wens om ook jongere generaties weer meer te laten participeren.
 • Themacafé op vrijdagavond weer nieuw leven inblazen.

Kerkdienst
 • De wens is om meer variatie in kerkdiensten aan te brengen. Te denken valt aan gespreksdiensten, meer stiltemomenten, andere muziek of zanggroepen, variatie in muziek, meditatieve diensten.
 • Meer ontmoetingsmomenten rondom de diensten, zoals koffie en/of maaltijd na of voor de dienst.
 • Het is een streven om meer gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en/of uitvoering van de kerkdiensten.

(vastgesteld in de Algemene Kerkenraadsvergadering op 14 september 2023)

 
terug