Beleidsplan Beleidsplan

Speerpunten taakgroepen van de PG De Voorhof
Periode 2021-2022

Toelichting
De hierna weergegeven speerpunten zijn opgesteld door de ambtsgroepen en maken deel uit van een voorlopig beleidsplan. In 2021 zal aan dit plan verder worden gewerkt na de komst van een nieuwe predikant, zodat hij/zij kan bijdragen aan de invulling ervan.

Wat betreft het goed functioneren van de taakgroepen dient met regelmaat te worden nagegaan welke doelen worden nagestreefd. De onderstaande vragen zijn daarbij relevant.
 • Wat is de kern van de taakgroep?
 • Wanneer wordt die kern geraakt?
 • En wat is nodig om dat te kunnen doen?
Vanuit de genoemde vragen hebben de taakgroepen in 2020 speerpunten geformuleerd en heeft elke taakgroep twee punten uitgekozen om in de komende twee jaar mee aan de slag te gaan. Dit zijn de prioriteiten waarmee de kerkenraad de koers voor de komende twee jaar bepaalt. Na afloop van ieder jaar evalueren de taakgroepen of en in hoeverre de speerpunten die prioriteit hebben gekregen, gerealiseerd zijn.

Prioriteiten.
De prioriteiten van de verschillende taakgroepen zijn als volgt:

Diaconie
 1. De veelheid aan lopende projecten in stand houden;
 2. versterking zoeken met andere taakgroepen.

Liturgie en eredienst
 1. een goede balans zoeken in alle verschillende diensten met hun specifieke karakter;
 2. een muzikaal beleidsplan opstellen.

Pastoraat
 1. vraag gestuurd pastoraat (dat enkele jaren geleden is ingevoerd) meer vertrouwd en vanzelfsprekend maken bij gemeenteleden;
 2. bemensing zoeken voor pastorale taken.

A&B
 1. gemeente inzicht geven in financiën en de daaruit voortvloeiende financiële keuzes;
 2. begeleiding geven aan de nieuwe predikant.

Diaconie:
De taakgroep Diaconie heeft de volgende kerngebieden geformuleerd voor de periode 2020-2022
 
 1. Wereld diaconaat: Kerk in Actie projecten (65 %) en “eigen” projecten (35 %), noodhulpacties;
 2. Financieel bijstand diaconaat: Kwetsbare mensen steunen;
 3. Pastoraal diaconaat: Adventsviering, Paasviering, dankdag voor gewas en arbeid, senioren uitjes, Vakantieweken/bureau, samenwerking met pastoraat, individueel bezoekwerk;
 4. Vluchtelingen diaconaat: eetkringen, vluchtelingendienst, inloop middagen, arbeidsparticipatie, support;
 5. Veertig dagen diaconaat: projecten, informatie, acties;
 6. Samenwerkingsdiaconaat: kerstpakketten actie, WMO, Diaconaal Platform Neder Betuwe, Pastoraatsgroep Voorhof;
 7. Bewustwordingsdiaconaat: Amnesty schrijfactie, Exodus, Paasgroeten actie, Groene Kerk en Duurzaamheid;
 8. Kerkelijke viering diaconaat: Heilig Avondmaal, collectes, afkondigingen;
 9. Aanspreekpunt diaconaat: oog en oor, hulpvragen, taxidienst;
 10. Ad hoc acties: bijv. aardewerk paasschaaltjes voor senioren, hortensia actie, Toffe Peren actie, Corona acties.

Alle hierin genoemde vormen van diaconie raken de kern van het diaconaal werk, namelijk aandacht hebben voor en steunen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving.
Op grond hiervan ziet de diaconie meer mogelijkheden tot samenwerking met de taakgroep Pastoraat. Daarom zal de diaconie in de komende tijd het gesprek aangaan met het pastoraat om te onderzoeken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. Projecten die hieruit voortvloeien, kunnen ook spontaan ontstaan. Als die projecten via een gemeentelid van de Voorhof lopen, verdienen ze de voorkeur van de diaconie. Omdat door het coronavirus activiteiten zoals eetkring, adventsviering en uitjes voor ouderen helaas niet door kunnen gaan, zal daarom geprobeerd worden het accent de komende tijd meer te leggen op contact met individuele mensen via een bezoekje of telefoontje.
Ook wil de diaconie met de taakgroep Administratie en Beheer het gesprek aangaan over samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt dan aan het thema ‘groene kerk’, maar ook aan ledverlichting en fairtrade gebruiksartikelen.


Liturgie en Eredienst:
De kern van de taakgroep Liturgie en Eredienst ligt in het verzorgen, organiseren en faciliteren van de verschillende soorten kerkdiensten zoals die in de Voorhof gehouden worden. Om tot een balans in het jaarrooster van al deze diensten te komen, wil L&E als eerste een planning maken voor de periode 2021-2022 en de diensten met een bijzonder karakter daarover evenwichtig verdelen. Daarnaast wil de taakgroep inzichtelijk maken wat de verantwoordelijkheden zijn die bij al deze diensten horen en met wie er contact gewenst is om de erediensten goed te laten verlopen. Verder wil L&E de komende jaren werken aan een muzikaal beleidsplan waarin het aanleren van nieuwe liederen en het gebruik van instrumenten in de eredienst structureel een plaats krijgen in de jaarplanning.


Pastoraat
Als kern heeft de taakgroep Pastoraat geformuleerd: ‘omzien naar elkaar’. Enkele jaren geleden is het pastoraat op een nieuwe leest geschoeid: van aanbod gestuurd pastoraat is het overgegaan op vraag gestuurd pastoraat. Om deze nieuwe vorm van pastoraat nog meer bekend en vertrouwd te maken bij de gemeente wil de taakgroep in de komende jaren de gemeente hierover geregeld informeren via geschreven media en op momenten dat de gemeente samenkomt. Verder wil de taakgroep inzetten op het zoeken en vinden van mensen die kleine, afgebakende pastorale taken willen verrichten om zo met elkaar het geheel van het bezoekwerk te kunnen blijven verzorgen. Tot slot wil de taakgroep samen met de diaconie zoeken naar meer samenwerking om naar elkaar om te zien.


Administratie en Beheer
De taakgroep A&B heeft als kern om de financiële en materiële zorg voor de gemeente te beheren. Voor de komende tijd ziet A&B zich voor de taak gesteld om de gemeenteleden te informeren over - en te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om deze kernactiviteit.


Vorming en Toerusting
Ondanks dat er een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten is binnen het regionale Vormings- en toerustingswerk (VIS), blijkt er binnen de gemeente toch ook behoefte te bestaan aan plaatselijk vormings- en toerustingswerk. De kerkenraad zou voor de komende tijd dan ook graag een gesprekskring in de Voorhof gerealiseerd zien om de ziel van de gemeente een impuls te geven bij jong en oud.


Tenslotte: de nieuwe generatie
In de afgelopen jaren is er nieuw elan ontstaan onder jonge ouders in de gemeente. Met name in de ‘Kerk-op-schoot-vieringen’ is er momenteel een enthousiaste groep gemeenteleden actief die ook anderen aanspreekt en motiveert. De wens van de kerkenraad is om deze groep ruimte en stimulans te geven om hun eigen vorm van betrokkenheid binnen de gemeente verder uit te bouwen, omdat dit voor het geheel van de gemeente een bron van inspiratie is. Om die reden wil de kerkenraad ook een levendige kindernevendienst en de contacten rondom Kerk-en-Scholen-dienst blijvend stimuleren en faciliteren.

 
terug